Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Edelweiss Youth Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Barcelona
Tài sản tốt nhất trong Barcelona
Tài sản rẻ nhất trong Barcelona

Nhất Spain
Tài sản tốt nhất trong Spain
Tài sản rẻ nhất trong Spain

Edelweiss Youth Hostel
Edelweiss Youth Hostel

Nhà trọ

Edelweiss Youth Hostel is located in the neighborhood of Horta-Guinardó, one of Barcelonas most beautiful areas.