Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hotel Beograd

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Sarajevo
Tài sản tốt nhất trong Sarajevo
Tài sản rẻ nhất trong Sarajevo

Tài sản phổ biến nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Hotel Beograd
Hotel Beograd

Khách sạn

Hotel Beograd is a 3-star winner of the Golden Rose Award of Tourism for exceptional quality of its accommodation, gastronomy and customer service.