Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

ZigZag Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Kiev
Tài sản tốt nhất trong Kiev
Tài sản rẻ nhất trong Kiev

Nhất Ukraine
Tài sản tốt nhất trong Ukraine
Tài sản rẻ nhất trong Ukraine

ZigZag Hostel
ZigZag Hostel
4.5   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

If you're looking for a fun, fresh and friendly place to stay then look no further: ZigZag Hostel is the ideal place for you!